TERMS AND CONDITIONS

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van Motrade zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij MoTrade van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2. MoTrade heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle op de website van MoTrade vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
2. MoTrade behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Druk en zet fouten voorbehouden.


Artikel 4: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van MoTrade zijn inclusief 21% BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van MoTrade onder voorbehoud van typ of drukfouten. MoTrade heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. MoTrade is niet verplicht om bij druk of zet fouten de producten voor de verkeerd vermelde prijs te leveren indien van toepassing.
3. De producten van MoTrade worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 5: Betalingen

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat MoTrade een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een wettelijke rente aan MoTrade verschuldigd van 11,07% over het openstaande bedrag per maand voor zakelijke klanten en 6% procent voor consumenten, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. MoTrade is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra MoTrade hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6: Verzendingen

1. De producten worden verzonden voor risico van MoTrade. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar MoTrade, eventueel na opslag bij TNT post / koeriersdienst.

Artikel 7: Retouren
De consument heeft een herroepingsrecht via de wet verkoop op afstand. De wetgever acht het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden geldt het herroepingsrecht niet. MoTrade hanteert als uitgangspunt dat een niet ingebouwd produkt binnen de bedenktijd van zeven werkdagen mag worden geretourneerd. In dat geval wordt het aankoopbedrag exclusief verzendkosten vergoed. Aangezien ingebouwde produkten niet meer als nieuw kunnen worden verkocht (vanwege krassen, smeer, visuele of inwendige beschadigingen aan kabels) mag het produkt binnen de bedenktijd van zeven werkdagen worden geretourneerd. In dat geval wordt 85% van het aankoopbedrag exclusief verzendkosten vergoed.
Artikel 8: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen twee werkdagen. Mocht de levertijd de tweede werkdag overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagt 15 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld. Na 15 dagen heeft de consument het recht tot creditatie van het bedrag. Ook mag de consument na 15 dagen zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding. Extreme overschrijding zal enigszins worden gecompenseerd.

Artikel 9. Inbouw van producten

1. MoTrade biedt u alle informatie en benodigdheden om het systeem in uw voertuig te monteren.
2. MoTrade bouwt geen producten in.
3. Op de homepagina staan inbouwadressen, deze bedrijven hebben ervaring met de inbouw van de produkten van MoTrade. MoTade draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Artikel 10: Garantie

1. Motrade staat in voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten.
2. Op geleverde producten wordt 3 maanden omruilgarantie verleend.
3. Op geleverde producten wordt 12 maanden fabrieksgarantie verleend.
4. De koper dient ten alle tijden de bijgeleverde boekjes en instructieboekjes zorgvuldig door te lezen voor installatie of gebruik. Mochten er vragen zijn gelieve contact met ons op te nemen voor gebruik of installatie van het aangeschafte systeem of product.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
¦A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
¦B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen.
¦C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
¦D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden cq. is aangesloten.
¦E: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
¦F: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten door MoTrade wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1. De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door MoTrade afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1. MoTrade aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt door het geleverde product.
2. MoTrade is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, of ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
3. Verder aanvaardt MoTrade geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Artikel 14: Overmacht

1. Indien MoTrade door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als MoTrade als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. MoTrade zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens MoTrade niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die MoTrade te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft MoTrade het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.
3. MoTrade is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst MoTrade schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door MoTrade verrichte prestaties, en heeft MoTrade onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 15 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door MoTrade wordt terugbetaald.

Artikel 16: Duurzame bedrijfsvoering
Vanuit milieu-overwegingen levert MoTrade de produkten in een neutrale verpakking en met zo min mogelijk plastic verpakkingsmateriaal.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.