RUILEN EN RETOUREN RETURN POLICY

Retouren
MoTrade streeft ernaar om op de website alle benodigde informatie helder en duidelijk te beschrijven. Hierdoor kunt u goed geinfomeerd uw bestelling doen.Als consument heeft u een herroepingsrecht via de wet verkoop op afstand. Omdat u als consument vooraf geen mogelijkheid heeft een produkt goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'zichttermijn' van veertien kalenderdagen te gunnen. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden geldt het herroepingsrecht niet.
MoTrade hanteert als uitgangspunt dat een niet ingebouwd produkt binnen de bedenktijd van veertien kalenderdagen mag worden geretourneerd. Wij vergoeden het aankoopbedrag exclusief verzendkosten. Onder inbouw verstaan we o.a. het bevestigen, klemmen, plakken van apparatuur in een beperkte ruimte waardoor het produkt beschadigt of de omgeving er gebruikssporen op achterlaat. Aangezien ingebouwde produkten niet meer als nieuw kunnen worden verkocht (vanwege krassen, smeer, visuele of inwendige beschadigingen aan kabels) mag het produkt binnen de bedenktijd van veertien kalenderdagen worden geretourneerd en hanteren wij een coulance-regeling van 85% van het aankoopbedrag exclusief verzendkosten.
Rook- en kortsluitingssporen op electronische componenten duiden erop dat deze verkeerd zijn aangesloten. In dat geval vervalt de garantie.
Voor het retourneren van een ongebruikt of defect produkt vragen wij u eerst MoTrade daarvan in kennis te stellen (motrade@kpnmail.nl) zodat wij weten dat we uw pakket kunnen terug verwachten.
Het produkt dient samen met de originele factuur en voorzien van bankrekeningnummer aangetekend te worden geretourneerd naar het retouradres.
Ruilen
Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling of reparatie van uw produkt? Neem dan contact op via motrade@kpnmail.nl


Retouradres
Stuur een email naar motrade@kpnmail.nl voor het retouradres.

Verzendkosten
De verzendkosten zijn voor rekening van de consument bij ontbinding van de koop.
MoTrade draagt de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product.Returns
MoTrade strives to clearly and clearly describe all necessary information on the website. This allows you to place your order well informed. As a consumer you have a right of withdrawal through the law on distance selling. Because you as a consumer do not have the opportunity to see or test a product in advance, the legislator considers it necessary to grant the consumer a 'trial period' of fourteen calendar days. The right of withdrawal does not apply to goods or services that cannot be returned due to their nature.
MoTrade applies the principle that a non-built-in product may be returned within the cooling-off period of fourteen calendar days. We reimburse the purchase amount excluding shipping costs.
Since built-in products can no longer be sold as new (due to scratches, grease, visual or internal damage to cables), the product may be returned within the cooling-off period of fourteen calendar days and we apply a leniency arrangement of 85% of the purchase amount excluding shipping costs.
Smoke and short-circuit traces on electronic components indicate that they are incorrectly connected. In that case, the warranty will lapse.
Before returning an unused or defective product, we ask you to first notify MoTrade (motrade@kpnmail.nl) so that we know that we can expect your package back.
The product must be returned by registered mail to the return address, together with the original invoice and with the bank account number.

Exchange
Do you have questions about the possibility of exchanging or repairing your product? Please contact us via motrade@kpnmail.nl

Return address
Send an email to motrade@kpnmail.nl for the return address

Shipping costs
The shipping costs are for the account of the consumer upon cancellation of the purchase.
MoTrade bears the costs of the return shipment of the repaired or replacement product.


.